foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

 

          

  

        Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej. Współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz z organizacjami środowiskowymi. Uczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i jego realizacji.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


    

    Głównymi zadaniami Samorządu Uczniowskiego są:

 ~   rozwijanie demokratycznych form współżycia szkolnego, 

 ~   tworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów,

 ~    doskonalenie metod i technik negocjacyjnego rozwijania konfliktów i problemów szkolnych,

 ~   budzenie szacunku dla dobra wspólnego, a także przygotowanie do dokonywania wyboru oraz hierarchizacji wartości etycznych i moralnych,

 ~   dbanie o dobre imię szkoły i kultywowanie tradycji,

 ~   współodpowiedzialność za doskonalenie jakości pracy szkoły i poszanowanie cudzej godności w kontaktach międzyludzkich.

   Poprzez Radę uczniowie mają możliwość wykazywania swoich umiejętności organizacyjnych, kształcenia przedsiębiorczości,
kreatywnego działania w różnych dziedzinach życia szkolnego, a także stwarzania życzliwej atmosfery, korzystnej dla prawidłowego rozwoju ich osobowości.

   Opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019-2020: pani Marzena Popek.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.