foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

          

  

        Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej. Współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz z organizacjami środowiskowymi. Uczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i jego realizacji.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


    

    Głównymi zadaniami Samorządu Uczniowskiego są:

 ~   rozwijanie demokratycznych form współżycia szkolnego, 

 ~   tworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów,

 ~    doskonalenie metod i technik negocjacyjnego rozwijania konfliktów i problemów szkolnych,

 ~   budzenie szacunku dla dobra wspólnego, a także przygotowanie do dokonywania wyboru oraz hierarchizacji wartości etycznych i moralnych,

 ~   dbanie o dobre imię szkoły i kultywowanie tradycji,

 ~   współodpowiedzialność za doskonalenie jakości pracy szkoły i poszanowanie cudzej godności w kontaktach międzyludzkich.

   Poprzez Radę uczniowie mają możliwość wykazywania swoich umiejętności organizacyjnych, kształcenia przedsiębiorczości,
kreatywnego działania w różnych dziedzinach życia szkolnego, a także stwarzania życzliwej atmosfery, korzystnej dla prawidłowego rozwoju ich osobowości.

   Opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019-2020: pani Marzena Popek.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.