„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

                                                                                                                                          Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!”

                                                                                                                                                                                          / M. Rej /

 

                                                                                            REGULAMIN KONKURSU

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

1.   Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej.

2.   Komitet organizacyjno-merytoryczny stanowią:

·        Pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie – Dorota Piekarczyk;

·        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej – Joanna Połujańska;

3.   Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować na adres Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej: 21 – 500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 8;

       z dopiskiem: konkurs „Polonista Roku”, lub na adres poczty elektronicznej:

 

polonistaroku@gmail.com

 

4.   Zestawy pytań  testowych   na  etap szkolny  przygotowują  Szkolne Komisje Konkursowe.

          Szkolne komisje konkursowe zobowiązane są ujawnić pytania testowe dopiero w dniu konkursu.

II. CELE KONKURSU

Przedmiotowe –

·        Inspirowanie do pogłębiania wiedzy polonistycznej;

·        Rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności, ekspresji literackiej;

·        Rozbudzanie zainteresowań, możliwości, potrzeb oraz językowych i czytelniczych umiejętności uczniów w zakresie edukacji polonistycznej;

·        Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;

·        Wyrabianie nawyku samokształcenia;

·        Odkrywanie talentów polonistycznych wśród młodzieży szkół podstawowych;

·        Potwierdzenie posiadanej wiedzy dzięki uczestnictwu w konkursie;

·        Podniesienie poziomu przygotowania uczniów do kontynuacji nauki w klasach wyższych i gimnazjum;

Wychowawcze –

·        Kształtowanie wrażliwości humanistycznej, otwartości na potrzeby drugiego człowieka;

·        Pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie oraz wzmacnianie wiary we własne siły;

·        Ukierunkowanie i rozbudzanie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej rywalizacji;

III. KOMISJE KONKURSOWE I TRYB ICH POWOŁYWANIA

Konkurs przeprowadzają:

1.   Na etapie szkolnym - Szkolna Komisja Konkursowa.

2.   Na etapie powiatowym - Powiatowa Komisja Konkursowa.

3.   Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół.   

4.   Przewodniczących, ich zastępców oraz pozostałych członków Powiatowej Komisji Konkursowej powołuje Komitet Organizacyjno-Merytoryczny Konkursu.

IV. ZADANIA POWIATOWEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

1.   Powiatowa Komisja Konkursowa na etapie powiatowym:

·         przeprowadza konkurs i ocenia prace konkursowe;

·         kompletuje dokumentację związaną z przebiegiem konkursu;

·         opracowuje ogólny zakres wiedzy i umiejętności dla etapu szkolnego i powiatowego konkursu;

·        określa zadania, szczegółowe zasady i kryteria oceniania dla wyżej wymienionych etapów konkursu;

2.   Powiatowa Komisja Konkursowa w ścisłym porozumieniu z nadzorem merytorycznym przygotowuje test konkursowy dla etapu powiatowego.

3.   Przygotowania zestawów pytań testowych objęte są klauzulą poufności.

4.   Zestawy pytań testowych na etapie powiatowym odbiera w dniu konkursu Przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej.

 

5.   Za zgłoszenie szkoły do konkursu, przygotowanie i przesłanie protokołu z etapu szkolnego wraz z oświadczeniem rodzica (wyrażającym zgodę

      na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i upublicznienie wyników na stronie internetowej organizatora konkursu oraz prezentację

     wyróżnionych prac uczestników w formie publikacji) odpowiedzialny jest Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej (wzór zgłoszenia, protokołu

     i oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu).

6.   Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie upływa z dniem 31 stycznia 2016 roku. Protokół szkolnego konkursu powinien być dostarczony w terminie do 31 marca 2016 roku.

     W przypadku przekroczenia wskazanych terminów uczniowie danej szkoły nie zostaną dopuszczeni do dalszego etapu konkursu.

 

V. ORGANIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

1.   Eliminacje szkolne i powiatowe przeprowadza się w formie pisemnej w dwóch grupach, grupa pierwsza – uczniowie klas III i IV, grupa druga – uczniowie klas V i VI.

2.   Etap szkolny powinien odbyć się 8 marca 2016 roku, o godz. 9 00.

3.   Na etapie szkolnym działania związane z opracowaniem arkusza konkursowego, przeprowadzeniem konkursu i kwalifikowaniem uczniów do konkursu powiatowego przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.

4.   Do etapu powiatowego kwalifikuje się uczestnik, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w danej placówce szkolnej i udzielił nie mniej niż 70% poprawnych odpowiedzi;

      w uzasadnionym przypadku komisja w postępowaniu administracyjnym ma prawo zmienić liczbę uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego.

 

5.   Do etapu powiatowego kwalifikuje się jeden uczestnik z grupy pierwszej i jeden uczestnik z grupy drugiej (chyba, że pierwsze miejsca na etapie szkolnym zajmie ex aequo

      dwóch uczniów).

 

6.   Imienny wykaz uczniów zakwalifikowanych do konkursu powiatowego szkoły przesyłają do 31 marca 2016 roku na adres Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej:

      21 – 500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 8; z dopiskiem: konkurs „Polonista Roku”.

 

Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza ucznia/-ów do konkursu powiatowego, przesyłając protokół z przebiegu etapu szkolnego (z wyszczególnieniem osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego) oraz oświadczenie rodziców, w którym wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  i upublicznienie wyników na stronie internetowej organizatora konkursu.

7.   Finał powiatowy organizuje Powiatowa Komisja Konkursowa 6 kwietnia 2016 roku o godz. 9 00, w Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej.

8.   Finał powiatowy składa się z testu literacko - gramatyczno - ortograficznego.

9.   Laureatem konkursu powiatowego zostaje uczestnik, który udzielił 80 % poprawnych odpowiedzi.

VI. OGŁASZANIE I ZATWIERDZANIE WYNIKÓW KONKURSU

1.   Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 29 kwietnia 2015 roku.

2.   Laureaci konkursu oraz nauczyciele prowadzący otrzymają zaproszenia na podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród.

VII. ODWOŁANIA I TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

1.   Ustalony przez komisję, zgodnie z postanowieniami regulaminu, wynik konkursu nie może być uchylony ani zmieniony decyzją administracyjną.

2.   Skargi uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu konkursu na etapie powiatowym, rozpatruje Powiatowa Komisja      Konkursowa.

3.   Skargi wnosi się w terminie do 7 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu.

4.   Skargi wniesione z naruszaniem terminu, o którym mowa, nie będą rozpatrywane.

5.   Po rozpatrzeniu skargi przez Powiatową Komisję Konkursową jej decyzja jest ostateczna.

VIII. NAGRADZANIE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują Dyplomy Uczestnika Powiatowego Konkursu „Polonista Roku”.

 

2.   Laureaci konkursu otrzymują Dyplomy Laureata  i  nagrody książkowe.

3.   Opiekunowie uczestników otrzymają stosowne zaświadczenia.

IX. DOKUMENTACJA I SPOSÓB JEJ PRZECHOWYWANIA

Z przebiegu eliminacji poszczególnych etapów konkursu prowadzi się dokumentację:

1. Etap szkolny: protokół z przebiegu eliminacji szkolnych z uwzględnieniem liczby uczestników, wykaz uczestników, którzy zakwalifikowali się do konkursu na szczeblu powiatowym, wraz z danymi osobowymi nauczycieli ich przygotowujących.

Wykaz ten powinien zawierać imię, nazwisko, klasę, datę i miejsce urodzenia uczestników (dane niezbędne do wypełnienia dyplomów laureata i uczestnika).

2. Etap powiatowy: protokół komisji z przebiegu eliminacji powiatowych z uwzględnieniem liczby uczestników, wykaz laureatów oraz uczestników z określeniem zdobytych

przez nich punktów i lokat.

Dokumentami konkursowymi są:

1.   Druki testów.

2.   Wykaz wydanych dyplomów i wykaz zaświadczeń.

3.   Wykaz osób wchodzących w skład Komisji Powiatowej.

4.   Skargi i wnioski związane z przebiegiem i organizacją konkursu.

5.   Oświadczenia rodziców wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i upublicznienie wyników.

Dokumentacja z przebiegu prac Powiatowej Komisji Konkursowej przechowywana jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej przez rok, licząc od daty etapu szkolnego.

Dokumentacja z eliminacji szkolnych, z wyjątkiem protokołu z wykazem awansujących uczestników, pozostaje na terenie szkoły przez rok, licząc od daty etapu szkolnego.

X. FINANSOWANIE KONKURSU

1.   Koszty przejazdu opiekunów mogą pokryć jednostki (szkoły) macierzyste.

2.  Koszty przejazdu uczestnika na eliminacje powiatowe ponosi uczestnik konkursu. Szkoła może, w miarę możliwości, wspomóc swoich uczniów.

XI. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU

Uczestnicy rozwiązują test złożony z różnorodnych zadań z zakresu wiedzy i umiejętności:

·        Rozumienie czytanego tekstu;

·       Praktycznego, funkcjonalnego i celowego posługiwania się wiedzą o języku w różnych sytuacjach komunikacji międzyludzkiej;

·        Redagowania tekstów (forma wypowiedzi wskazana w podstawie);

·        Stylistyki (przekształcanie, skracanie, rozwijanie wypowiedzi);

·        Słownictwa i frazeologii;

·        Elementów teorii literatury;

·        Poprawności językowej, ortografii i interpunkcji;

·        Analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających samodzielność pracy. Uczestnicy konkursu nie wnoszą do sali telefonów komórkowych. Przed rozpoczęciem pracy przewodniczący komisji przyjmuje od uczestników konkursu potwierdzenie woli przystąpienia do konkursu.

2.   Przewodniczący komisji poszczególnych etapów konkursu odpowiedzialni są za obowiązkowe kodowanie prac.

3.  Dla uczestników postępowania konkursowego, którzy z przyczyn losowych w oznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego.

4.  Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.

5.  Testy, po ich sprawdzeniu przez komisję konkursową, stają się dokumentami, do których dostęp ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.   

6.  Testy, po ich sprawdzeniu przez komisję konkursową, Przewodniczący Komisji Konkursowej udostępnia w uzasadnionych przypadkach uczniom, rodzicom, nauczycielom, opiekunom  na ich indywidualny  wniosek. Przeglądanie prac może się odbywać tylko w obecności Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 

 

            

materiały do pobrania 

 

    POWRÓT